DREPT PENAL

Ne desfășurăm activitatea în cauze privind următoarele infracțiuni:

 • infracțiuni contra patrimoniului: înșelăciune, delapidare, furt, abuz de încredere, deturnarea licitațiior publice, fraudă informatică, distrugere, tulburare de posesie;
 • infracțiuni contra înfăptuirii justiției: nerespectarea hotărârilor judecătorești, favorizarea făptuitorului, mărturia mincinoasă;
 • infracțiuni de corupție și de serviciu: luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, abuz și neglijență în serviciu, conflict de interese, obținere ilegală de fonduri;
 • infracțiuni de fals;
 • infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice: punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat; conducerea sub inflența alcoolului sau altor substanțe, conducerea fără permis de conducere, părăsirea locului accidentului;
 • infracțiuni contra ordinii și liniștii publice: constituirea unui grup infracțional organizat, tulburarea ordinii și liniștii publice;
 • infracțiuni contra familiei: abandonul de familie;
 • infracțiuni de genocid, contra umanității și de război;
 • infracțiuni din legi speciale – faptele incriminate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;

Acordăm asistență și reprezentare clienților noștri în toate cele trei faze ale procesului penal:

1. Faza de urmărire penală:

 • elaborarea unei strategii care să corespundă intereselor clienților – suspecți, inculpați, parte civilă, parte responsabilă civilmente;
 • adresarea de plângeri, cereri, memorii, excepții și obiecțiuni către organele de urmărire penală;
 • asistarea clienților la efectuarea actelor de urmărire penală – audieri și administrarea altor mijloace de probă ;
 • asistarea și formularea de cereri în legătură cu luarea, înlocuirea, menținerea, revocarea măsurilor preventive – reținerea, controlul judiciar, arestul la domiciliu și arestarea preventivă;
 • contestarea măsurilor asigurătorii – sechestrul, poprirea;
 • redactare plângeri penale, constituiri de parte civila în cadrul procesului penal;

2. Faza de judecată:

 • redactarea cererilor și excepțiilor ce fac obiectul procedurii de cameră preliminară;
 • contestarea încheierilor pronunțate de judecătorul de cameră preliminară;
 • asistarea inculpaților, părților responsabile civilmente sau a părților civile pe tot parcursul procesului penal, până la pronunțarea unei hotărâri definitive;

3. Faza de executare a hotărârilor penale:

 • asistarea persoanelor condamnate la pedepse cu suspendarea execurtării;
 • redactarea și susținerea de contestații la executare;
 • redactarea de cereri, memorii și petiții către centrele de detenție;
 • asistarea persoanelor condamnate în cadrul procedurii de liberare condiționată și reabilitare;

DREPT CIVIL

Activitatea noastră include acordarea de consultanță și reprezentarea clienților în judecată sau în fața instituțiilor publice sau private în următoarele sub-ramuri ale dreptului civil:

 • drept societar – înființări societăți (SRL, SRL-D), mențiuni și modificări de acte constitutive, redactare de hotărâri ale Adunării Generale, asistență și reprezentare în litigii întemeiate pe Legea nr. 31/1990 privind societățile, asistență și reprezentare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului;
 • contracte civile și contracte încheiate între profesioniști (comerciale), inclusiv cele cu elemente de extraneitate;
 • dreptul familiei – litigii de divorț, partaj, stabilirea paternității copilului, stabilirea pensiei de întreținere, încredințare minori, ordine de protecție;
 • dreptul proprietății intelectuale – drepturi de autor și drepturi conexe;
 • drepturi reale – dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia (superficia, uzufructul, uzul și abitația, servituțile);

Alte activități în domeniul dreptului civil:

 •  înființare organizații non-guvernamentale – asociații, fundații;
 • înregistrarea partidelor politice și efectuarea de modificări ale statutelor acestora, potrivit Legii nr. 14/2003 a partidelor politice;
 • asistență și reprezentare în fața Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

DREPT ADMINISTRATIV

Oferim clienților noștri consultanță și reprezentare în fața instanțelor de judecată, a Curților de Arbitraj, precum și în fața autorităților publice, în următoarele domenii:

 • asistarea clienților în parcurgerea procedurilor de achiziții publice și concesiuni, în temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiuni de servicii, OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 • consultanță privind încheierea, executarea și încetarea contractelor care cuprind condiții contractuale FIDIC (Federația Internațională a Inginerilor Consultanți);
 • asistență și reprezentare în legătură cu procedura de constatare și sancționare a neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora conform OUG nr. 66/2011 – formularea cererilor de suspendare a executării, formularea contestațiilor împotriva proceselor-verbale de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, formularea cererilor de anulare a proceselor-verbale de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli;
 • asistență și reprezentare cu ocazia emiterii notelor de constatare de către Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF);
 • asistență și reprezentare cu ocazia întocmirii rapoartelor de evaluare de către Agenția Națională de Integritate (ANI), precum și în procedura de verificare a rapoartelor de evaluare a averilor de către Comisiile de Cercetare (ce funcționează pe lângă Curțile de Apel) și contestarea rapoartelor în fața instanțelor de contencios administrativ;
 • formularea cererilor în temeiul Legii nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ;

DREPTUL MUNCII

Acordăm servicii juridice atât angajatorilor, cât și salariaților, pe următoarele aspecte ale raporturilor de muncă:

 • asistență și reprezentare în cadrul litigiilor de muncă – concediere nelgală, contestarea altor sancțiuni disciplinare, litigii izvorând din accidente de muncă;
 • atragerea răspunderii patrimoniale în cadrul relațiilor de muncă;
 • asistarea și coordonarea din punct de vedere juridic  a departamentelor de resurse umane ale persoanelor juridice de drept public sau privat;

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Elaborăm opinii juridice și asistăm clienții noștri în legătură cu toate raporturile juridice care atrag răspunderea contravenționlă, spre exemplu:

 • contravenții în domeniul rutier, prevăzute de OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România;
 • contravenții în materia protecției mediului;
 • contravenții prevăzute de OG 21/1992 privind protecția consumatorilor;

DREPT EUROPEAN AL DREPTURILOR OMULUI

Oferim asistență juridică privind redactarea de cereri întemeiate pe dispozițiile Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO).