Oferim clienților noștri consultanță și reprezentare în fața instanțelor de judecată, a Curților de Arbitraj, precum și în fața autorităților publice, în următoarele domenii:

  • asistarea clienților în parcurgerea procedurilor de achiziții publice și concesiuni, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a normelor metodologice de punere în aplicare a acestor legi, aprobate prin HG nr. 395/2016 și HG nr. 394/2016;
  • sprijinirea clienților în întocmirea actelor cu caracter juridic necesare participării la licitații publice (răspunsuri la clarificările solicitate de entitățile contractante, elaborarea unor solicitări de clarificare din partea operatorului economic, redactarea împuternicilor, acordurilor de asociere în participație, a contractelor încheiate cu sub-contractanții, etc.);
  • redactarea unor solicitări de îndrumare sau clarificare a unor aspecte din legislația achizițiilor, adresate Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP);
  • formularea de contestații cu privire la documentația de atribuire sau la rezultatul procedurilor de atribuire, formularea de cereri de intervenție, redactarea de plângeri împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), în temeiul Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
  • asistarea și reprezentarea clienților în litigii privind contestarea documentelor constatatoare emise de către entitățile contractante, care conțin informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, în temeiul art. 53 alin . 1 3 din Legea nr. 101/2016;
  • consultanță privind încheierea, executarea și încetarea contractelor care cuprind condiții contractuale FIDIC (Federația Internațională a Inginerilor Consultanți);
  • formularea cererilor în temeiul Legii nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ;
  • formularea de solicitări și petiții adresate instituțiilor publice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și/sau al O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor;

Specialiștii noștri

Andreea Dop Mahu

AVOCAT TITULAR

Cristina-Adriana Coman

AVOCAT ASOCIAT

Laura Carmen Dop

AVOCAT TITULAR