Obținerea accesului la dosarul achiziției – etapă prealabilă formulării unei contestații în cadrul procedurii de achiziție publică.

Pentru a veni în întâmpinarea celor interesați de acest subiect, atașăm la finalul acestui articol un model de cerere de acces la dosarul achiziției formulată în baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice. 

Operatorii economici care participă în mod uzual la proceduri de achiziție publică desfășurate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sunt obișnuiți deja cu faptul că toate comunicările pe care le poartă cu autoritățile contractante pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică se realizează prin încărcarea documentelor în SEAP, urmată de primirea unei notificări prin e-mail care anunță faptul că pentru o anumită procedură a fost încărcată în sistem o comunicare nou.

La finalul procedurii de achiziție, operatorii economici care au depus oferte sunt informați de autoritatea contractantă cu privire la rezultatul procedurii printr-o comunicare încărcată în SEAP. După caz, operatorii economici află pe această cale:

  • dacă ofertele lor au fost declarate neconforme sau inacceptabile de către Autoritatea contractantă
  • dacă au trecut de etapa respectivă și au fost supuse criteriilor de atribuire și apoi declarate câștigătoare sau necâștigătoare.

În mod evident, operatorii economici ale căror oferte au fost respinse ca neconforme/inacceptabile sau care au fost surclasate de alte oferte mai avantajoase ar putea justifica un interes în contestarea rezultatului procedurii, încercând astfel să dovedească faptul că deciziile luate de autoritățile contractante cu privire la propriile oferte și la ofertele declarate câștigătoare au fost netemeinice sau nelegale.

Trebuie menționat faptul că în cadrul comunicărilor cu privire la rezultatul procedurilor nu sunt prezentate și motivele care au stat la baza respingerii ofertelor sau modalitate în care s-au realizat clasamentele între ofertele admisibile. Pentru a identifica aceste motive, operatorii economici pot studia rapoartele de evaluare ce se publică din oficiu în SEAP de către autoritățile contractante odată cu informarea privind rezultatul procedurii.

În practică, studierea raportului de evaluarea nu este suficientă pentru a determina dacă ofertantului necâștigător sau a cărui ofertă a fost respinsă ca neconformă/inacceptabilă i-au fost sau nu respectate drepturile de către autoritatea contractantă. Și, cu atât mai mult, nu este suficient pentru a stabili dacă oferta declarată câștigătoare a fost sau nu corect evaluată.

Așadar, pentru a lua o hotărâre în sensul de a contesta sau nu rezultatul unei proceduri conform cu Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor este necesar ca operatorul economic să studieze dosarul achiziției, acest drept al participantului la procedură fiind reglementat prin art. 217 alin. 6 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, dispoziții similare existând și în Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Un aspect esențial pe care orice ofertant trebuie să îl aibă în vedere este acela de a formula cererea de studiu a dosarului achiziției imediat după aflarea rezultatului procedurii.

Astfel, veți avea la dispoziție suficient timp pentru a parcurge documentația din dosar și apoi pentru a formula o contestație temeinic motivată. Reamintim aici faptul că termenul legal pentru formularea contestației este fie de 7 zile fie de 10 zile de la aflarea rezultatului procedurii și se stabilește în funcție de valoarea estimată a contractului ce face obiectul achiziției.

După formularea cererii de studiu, autoritatea este obligată să-i permită ofertantului accesul neîngrădit la dosarul achiziției în termen de cel mult 1 (o) zi lucrătoare calculat de la primirea cererii.

Descărcați modelul încărcat aici:

Model cerere de acces la dosarul de achizitie publică

Cererea o puteți folosi cu succes ori de câte ori intenționați să verificați dacă aveți sau nu temeiuri pentru a contesta rezultatul unei proceduri de achiziție publică. Am inserat pe text și câteva instrucțiuni de completare a rubricilor corespunzătoare.