5 termene legale pe care trebuie să le cunoști în calitate de ofertant în cadrul procedurilor de achiziție publică

Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor reglementează, printre altele, procedura de contestare a actelor vătămătoare emise de autoritățile contractante în cadrul procedurilor de achiziție publică.

Acest act normativ instituie o serie de termene legale pe care toate societățile comerciale participante la proceduri de achiziție publică ar trebui să le cunoască astfel încât să-și poată exercita în mod eficient drepturile de contestare instituite prin lege.

Înainte de a prezenta cele 5 termene pe care noi le apreciem ca esențiale în această materie, facem precizarea că prin art. 5 din Legea 101/2016 se instituie și un mod de calcul derogatoriu de la dreptul comun al termenelor instituite pe zile. Așadar, spre deosebire de termenele legale calculate conform dreptului comun, termenele pe zile instituite prin Legea 101/2016 se calculează prin includerea în calcul și a zilei în care termenul se împlinește.

1. Persoanele vătămate printr-un act emis de autoritatea contractantă au la dispoziție 7 sau 10 zile pentru a-l contesta.

Conform art. 8 din Legea 101/2016, termenul de contestare la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a actelor emise de autoritățile contractuale este:

  • 7 zile, pentru procedurile ale căror valori estimate sunt mai mici sau egale decât pragurile valorice în raport de care este obligatorie publicarea în Jurnalului Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare;
  • 10 zile pentru procedurile ale căror valori estimate sunt mai mari sau egale decât pragurile valorice în raport de care este obligatorie publicarea în Jurnalului Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare.

Pentru a determina concret care dintre cele 2 termene sus-menționate este aplicabil, cei interesați trebuie să consulte legislația aplicabilă achiziție respective: achiziții publice, achiziții sectoriale sau concesiuni de servicii.

2. După formularea contestației, contestatorii au la dispoziție 5 zile pentru a constitui cauțiunea prevăzută de art. 611 din Legea 101/2016.

Termenul de 5 zile începe să curgă de la data sesizării CNSC, iar dovada constituirii cauțiunii – recipisa eliberată de CEC Bank se depune la CNSC în original.

3. Autoritățile contractante pot adopta, din proprie inițiativă, măsuri de remediere ce au la bază contestația în termen de 3 zile de la primirea acesteia.

Cu alte cuvinte, în termen de 3 zile de la primirea contestației autoritatea contractantă poate decide să adopte măsuri de remediere care să repare aspectele de nelegalitate sau netemeinicie invocate de contestator. În aceste situații, contestatorii nu mai au interes pentru a susține contestația în fața CNSC ci pot depune o cerere de renunțare la judecată.

Recomandarea noastră este să urmăriți cu atenție dacă autoritatea alege să adopte măsuri de remediere și să constituiți cauțiunea abia după expirarea celor 3 zile pe care autoritatea le are la dispoziție pentru remedierea din proprie inițiativă.

4. Autoritățile contractante formulează puncte de vedere cu privire la contestații în termen de 5 zile de la primirea lor.

Este important ca societățile contestatoare să verifice corespondența (inclusiv pe cea electronică) în mod frecvent și să identifice la timp punctele de vedere formulate de autoritățile contractante, astfel încât să aibă timp suficient la dispoziție pentru a comenta în scris apărările respective.

În contextul în care soluționarea pe fond a contestațiilor de către CNSC are loc în 20 de zile de la data primirii lor, este esențial ca societățile contestatoare să formuleze cât mai repede concluziile scrise în care comentează apărările autorităților contractante.

5. Persoanele nemulțumite de soluțiile pronunțate de CNSC, pot formula plângeri la curțile de apel competente în termen de 10 zile.

Termenul de 10 zile începe să curgă de la data comunicării deciziilor. Este important de reținut faptul că CNSC comunică deciziile prin Poșta Română, ceea ce înseamnă că persoanele interesate trebuie să monitorizeze atent cutiile poștale și să se deplaseze la oficiile poștale corespunzătoare pentru a ridica corespondența în baza avizelor primite.

Este esențial de reținut și faptul că plângerile se comunică atât instanțelor competente, cât și celorlalți participanți la procedura din fața CNSC în același termen de 10 zile, sub sancțiunea respingerii lor ca tardive.